Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες και Προγράμματα σπουδών στην Αγγλική στα Δημόσια Πανεπιστήμια

Σε σχέση με δημοσίευμα στο Paideia news για «δηλώσεις» της προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για το πιο πάνω θέμα, ο Φορέας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα, ως ορθή πληροφόρηση σε σχέση με τη δήλωση της Προέδρου του Φορέα και τη θέση του Συμβουλίου στο θέμα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών και της προσφοράς προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Αγγλική στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

  1. Το θέμα της προσφοράς μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συμμαχιών για τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» και το θέμα της προσφοράς των προπτυχιακών προγραμμάτων των δημόσιων πανεπιστημίων και στην αγγλική είναι σε όλες τις διαστάσεις τους ξεχωριστά και ουδόλως οι αποφάσεις για το θέμα της προσφοράς των προπτυχιακών προγραμμάτων των δημόσιων πανεπιστημίων στην αγγλική επηρεάζουν τη δημιουργία συμμαχιών. Η θέση αυτή εκφράστηκε ενώπιον της Βουλής και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι η προσφορά των προπτυχιακών προγραμμάτων των δημόσιων πανεπιστημίων και στην αγγλική γλώσσα δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
  2. Τα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» χρηματοδοτούνται με υψηλές χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ για τη συνεργασία πανεπιστημίων της Ευρώπης, για καινοτόμες προτάσεις ανάπτυξης προγραμμάτων, σε συγκεκριμένο τομέα, καθώς και δράσεις για προώθηση «της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία». Ήδη χρηματοδοτούνται σήμερα τα δύο δημόσια πανεπιστήμια και ένα ιδιωτικό σε χωριστές συμμαχίες με 10 και πλέον πανεπιστήμια η κάθε συμμαχία, για την ανάπτυξη δράσεων και προγράμματος, με την υποστήριξη του Φορέα ΔΙΠΑΕ και την παρώθηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο σε ειδικές συνεδριάσεις με τα πανεπιστήμια ενεθάρρυνε τη συμμετοχή τους. Η προϋπόθεση την οποία θέτει η ΕΕ για τη λειτουργία τους είναι η αξιολόγηση και πιστοποίηση του προγράμματος το οποίο θα προσφερθεί από Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EQAR, στο οποίο οι φορείς εγγράφονται μετά από αξιολόγηση και πιστοποίηση.
  3. Σε σχέση με τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», ο Φορέας υιοθετεί τις θέσεις που εκφράζονται στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια — Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της κοινωνίας: Ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση (2021/C 221/03 )»[1] σχετικά με «[…] περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών συμμαχιών ως εμβληματικό παράδειγμα για σύγχρονα και χωρίς αποκλεισμούς ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του μέλλοντος στην Ευρώπη» [8] και ότι «[…] οι συμμαχίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αποτελούν έναν σημαντικό τρόπο για την επιδίωξη βαθύτερης και ευρύτερης συστημικής συνεργασίας, η οποία μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη για τον εντοπισμό και την υπέρβαση των εμποδίων στη στενότερη διακρατική συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μέλλον» [9].

  4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη «με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της αρχής της επικουρικότητας, της θεσμικής αυτονομίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας» [31]
    Να επιδιώξουν συνεργασία σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μεταξύ κυβερνήσεων και ιδρυμάτων, για να εντοπίσουν και να άρουν, όπου απαιτείται, τα εμπόδια στο δρόμο προς πιο συμβατά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στενότερες στρατηγικές συμμαχίες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση το εκτεταμένο έργο που έχει ήδη αναπτυχθεί μέσω του EEA, του EHEA και του ΕΧΕ [35]

  5. Όσον αφορά τη γενικευμένη προσφορά των προπτυχιακών προγραμμάτων των δημόσιων πανεπιστημίων στην αγγλική γλώσσα ο Φορέας ΔΙΠΑΕ, ως εκ της αποστολής του, θα εξετάσει την πρόταση, όταν του αποσταλεί, με βάση ποιοτικά κριτήρια και με γνώμονα ότι το οικονομικό όφελος δεν μπορεί να είναι το κυρίαρχο στοιχείο και ανάλογα θα τοποθετηθεί.

Τα πιο πάνω αποτελούν την επίσημη θέση του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

18 Μαίου 2023