Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης επιθυμεί να σημειώσει εμφαντικά, για την προσοχή τόσο των φοιτητών όσο και των ιδρυμάτων, τα ακόλουθα:

Για τα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα πίνακας με την εγκεκριμένη κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η όποια παρέκκλιση από την εγκεκριμένη από τον Φορέα κατανομή μαθημάτων κατά τις εγγραφές των φοιτητών και φοιτητριών σε μαθήματα (πχ. Αλλαγές μαθημάτων, αλλαγές κωδικών μαθημάτων κοκ) δεν επιτρέπεται και ενδέχεται να θέσει σε καθεστώς μη αναγνώρισης τους τίτλους σπουδών που θα αποκτηθούν.

23 Ιανουαρίου 2023

Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους και Θερινές Περίοδοι

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ και το ΚΥΣΑΤΣ ανακοινώνουν, για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων τα ακόλουθα:

Α. 

Με βάση την Aπόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 30/05/2019 και αριθμό 87.554 και επιστολή του  Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ημερ. 30/10/2019 η οποία αναφέρεται στην απόφαση,

«Η διαδικασία έκδοσης άδειας εισόδου/παραμονής για Πανεπιστήμια να είναι συνεχής όλο τον χρόνο - rolling applications - όχι μόνο στο τέλος του καλοκαιριού, με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης ένα μήνα. Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η ευχέρεια στα Πανεπιστήμια να απαντούν στους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη των σπουδών, κατ’ αναλογία άλλων ανταγωνιστικών χωρών.»

και

«Το πιο πάνω δεν ισχύει για τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης»  

Η  πιο πάνω Απόφαση καταστρατηγεί τις ευρωπαϊκές αρχές για την ανώτερη εκπαίδευση και συνιστά διάκριση μεταξύ των πιστοποιημένων προγραμμάτων από οργανισμούς εγγεγραμμένους στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EQAR.

Β. 

Η Θερινή Περίοδος αρχίζει μετά τη λήξη του Εαρινού Εξαμήνου κάθε Ακαδημαϊκού  Έτους. Ως εκ τούτου φοιτητές/φοιτήτριες δύνανται να εγγραφούν σε θερινή περίοδο, με μέγιστο αριθμό τις δύο θερινές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο έχουν εγγραφεί.

Η εγγραφή νεοεισερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών απευθείας σε θερινή περίοδο δεν επιτρέπεται και θέτει σε καθεστώς μη αναγνώρισης τους τίτλους σπουδών που θα αποκτηθούν.

Ο Φορέας και το ΚΥΣΑΤΣ θεωρούν ότι τα πιο πάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε αιτήσεις για άδεια εισόδου και εγγραφή σε συγκεκριμένα ιδρύματα να εξετάζονται μεν για ολόκληρο το χρόνο, ούτως ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές να διασφαλίζουν την εγγραφή τους, αλλά  η άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία να εκδίδεται  με ημερομηνία εισόδου την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το οποίο αρχίζει για τα δημόσια πανεπιστήμια τη δεύτερη εβδομάδα Σεπτεμβρίου και για τα ιδιωτικά την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου και ανάλογα για τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης.

18 Ιανουαρίου 2023

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ στη βάση του Νόμου 4957/2022

Για όσους φοιτητές και φοιτήτριες έχουν εγγραφεί σε εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών το χειμερινό εξάμηνο του 2022 ή προγενέστερα και στα οποία περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση, για την ακαδημαϊκή αναγνώριση/ισοδυναμία τόσο των προγραμμάτων σπουδών στα οποία φοιτούν όσο και των απονεμόμενων τίτλων σπουδών θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, από τον ΔΟΑΤΑΠ όπως αυτή εφαρμοζόταν πριν από την ψήφιση του Νόμου 4957/2022.

9 Ιανουαρίου 2023

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της τον Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ, κ. Ανδρέα Καραμάνο

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 24ης Νοεμβρίου 2022, εξέλεξε τον Καθηγητή Ανδρέα Καραμάνο, ως τακτικό μέλος της, στην προκηρυχθείσα Έδρα «Αειφόρος Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή» στην Α’ Τάξη των Θετικών Επιστημών. Ο κ. Καραμάνος είναι Μέλος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ από τον Νοέμβριο του 2015.

Ο κ. Καραμάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Αποφοίτησε το 1969 από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών με βαθμό «άριστα». Από το 1973 έως το 1976 πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές στο Department of Agricultural Botany του Πανεπιστημίου του Reading (Μ. Βρετανία). Αναγορεύθηκε διδάκτωρ στο ίδιο πανεπιστήμιο το 1977. Το 1980 εξελέγη Καθηγητής στην Έδρα της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή (σημερινό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Π.Α.) όπου διετέλεσε επί 28 χρόνια (1981-2004 και 2008-2013) Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γ.Π.Α. Κατέλαβε μία σειρά από θέσεις και αξιώματα συμπεριλαμβανομένου του Πρυτάνεως του Γ.Π.Α. (κατά τα έτη 2000-2003, 2003-2004) και του Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας (κατά τα έτη 2004-2007). Μετά την αφυπηρέτησή του από το Γ.Π.Α έλαβε το 2014 τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου.

Σημαντικό μέρος του έργου του κ. Καραμάνου επικεντρώνεται στη μελέτη των επιπτώσεων της ελλείψεως του ύδατος στη φυσιολογία, στην ανάπτυξη, στις αποδόσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλής σπουδαιότητος καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (σιτηρών, ψυχανθών, βιομηχανικών και αρωματικών φυτών). Αξιοσημείωτες είναι οι εργασίες του που επικεντρώνονται στην έρευνα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, στις οποίες αναδεικνύεται η ανάγκη αντιμετωπίσεως των νέων προκλήσεων κυρίως με υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών καλλιέργειας. Οι εργασίες του με αντικείμενο την καλλιέργεια αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας, πολλά από τα οποία αποτελούν και συστατικά της μεσογειακής δίαιτας, συντελούν στην αειφορική διαχείριση της βιοποικιλότητας, προστατεύοντας την επαπειλούμενη χλωρίδα από κακή εκμετάλλευση ή ακόμα και εξαφάνιση.

Ο κ. Καραμάνος έχει δημοσιεύσει συνολικά περισσότερες από 90 πλήρεις εργασίες, πολλές από τις οποίες σε έγκριτα περιοδικά υψηλής επιρροής (Philosophical Transactions of the Royal Society, Annals of Botany, Industrial Crops and Products, Atmospheric Chemistry and Physics, Agricultural Water Management κ.ά.). Έχει επίσης συντονίσει ως επιστημονικός υπεύθυνος 11 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχει συμμετάσχει σε διακρατικές ερευνητικές ομάδες και δίκτυα (ευρωπαϊκό δίκτυο αξιολόγησης ποικιλιών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, ευρωπαϊκό δίκτυο STRESSNET για την μελέτη περιβαλλοντικών καταπονήσεων σε καλλιέργειες, ευρωπαϊκό δίκτυο SIGMA N για τις περιβαλλοντικές καταπονήσεις σε σιτηρά). Έχει διατελέσει κατ’ επανάληψη εμπειρογνώμων και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Γεν. Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Γεωργίας), του Κρατικού Ιδρύματος Επιστημών της Δημοκρατίας της Γεωργίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι δραστήριο μέλος της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τραπέζης της Ελλάδος. Έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή το 2015.     

Έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις, ενώ το έργο του έχει διεθνώς αναγνωρισθεί από πλήθος ερευνητών στον τομέα του, όπως προκύπτει από τα βιβλιομετρικά του στοιχεία από το Google Scholar με σύνολο δημοσιεύσεων 108, αναφορές από τρίτους 1.595 και i10-index 46.

22 Δεκεμβρίου 2022

European Universities initiative and European University alliances Erasmus+ Programme and Erasmus Mundus Joint Masters (Αρ. 2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2:


Διευκρίνιση Φορέα ΔΙΠΑΕ, σχετικά με τις πιο πάνω ανακοινώσεις:

Για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα που θα προσφέρονται είτε στο πλαίσιο του «Erasmus Mundus» είτε στο πλαίσιο του «European Universities initiative and European University alliances Erasmus+ Programme» και για τα οποία θα γίνεται αξιολόγηση-πιστοποίηση από Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης εγγεγραμμένο στο EQAR, θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι ο Φορέας αυτός έχει αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση αξιολόγησης και πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών.

Υπογραμμίζεται ότι ο Φορέας ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των εν λόγω διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων από τους εγγεγραμμένους στο  EQAR Φορείς με την αποστολή σε αυτόν σχετικής επίσημης απόφασης/τεκμηρίωσης για την προγραμματική αξιολόγηση-πιστοποίηση.

30 Νοεμβρίου 2022