Μεταπτυχιακή Διατριβή στο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Επιπέδου Μάστερ (Αρ. 2)

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσής του με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2021 αποφάσισε όπως ενημερώσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ κατατάσσονται στο επίπεδο 7 και θα πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την πιστοποίησή τους όπως:
  • ερευνητικές δεξιότητες και ερευνητικό έργο των διδασκόντων
  • εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση
  • ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ικανότητας των φοιτητών/φοιτητριών για έρευνα και επίλυση προβλημάτων, θεματικών και διαθεματικών, κοκ
Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι  οι απόφοιτοι των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών αποκτούν  δεξιότητες και ικανότητα για έρευνα, καινοτομία  και επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως προνοεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Από τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις ΕΕΑ των προγραμμάτων Μάστερ διαφαίνεται ότι λόγω ελλείψεων στον τομέα της έρευνας, αυτά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο Επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα προγράμματα επιπέδου Μάστερ η καινοτομία και η έρευνα θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των μαθησιακών αποτελεσμάτων που θα έχουν κατακτήσει οι απόφοιτοι,  πολλές ΕΕΑ εισηγούνται την ένταξη στα εν λόγω προγράμματα υποχρεωτικής μεταπτυχιακής διατριβής, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα θέματα, τόσο σε εξ αποστάσεως φοίτηση όσο και διά ζώσης.

Ως εκ τούτου, πριν από την υποβολή στον Φορέα ΔΙΠΑΕ αίτησης για την εξωτερική αξιολόγηση προγράμματος Επιπέδου Μάστερ τα ιδρύματα καλούνται να μελετούν διεξοδικά την εισαγωγή υποχρεωτικής μεταπτυχιακής διατριβής στα προγράμματα σπουδών όπου απαιτείται από το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών.


24 Απριλίου 2023