Αξιολόγηση Φοιτητών/Φοιτητριών (Αρ. 2)

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), κατά την Σύνοδό του με Αρ. 92 (10 Απριλίου 2023) αποφάσισε όπως επαναφέρει το θέμα της αξιολόγησης φοιτητών και φοιτητριών με κατάλληλο σχεδιασμό, πρακτικές και ανατροφοδότηση. Η εκ νέου επισήμανση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες παρατηρήσεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης επί του θέματος σε σημαντικό αριθμό υπό αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών.

Επισημαίνονται, εκ νέου, τα ακόλουθα από τη σχετική ανακοίνωση του Φορέα ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2022:

 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες σχεδιάζουν κατάλληλες πρακτικές αξιολόγησης με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τους στόχους κάθε μαθήματος
 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για διάγνωση αναγκών στη μάθηση και σχεδιάζουν την κάλυψή τους
 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση στους φοιτητές/φοιτήτριες για την πρόοδό τους, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Οι ρούμπρικες βοηθούν στην ανάλυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και διευκολύνουν συνεχή αξιολόγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σε διαγνωσμένες ανάγκες μάθησης και διδασκαλίας
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Κριτήριο 1.3 των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντηρίων Γραμμών (ESG), λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αξιολόγησης για την πρόοδο των φοιτητών/ριών και τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την αξιολόγηση λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:
 • Οι αξιολογητές/αξιολογήτριες είναι εξοικειωμένοι/εξοικειωμένες με τις υπάρχουσες μεθόδους αξιολόγησης και εξετάσεων και λαμβάνουν υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα.
 • Τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησης δημοσιεύονται εκ των προτέρων
 • Η αξιολόγηση επιτρέπει στους φοιτητές/φοιτήτριες να δείξουν τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι φοιτητές/φοιτήτριες λαμβάνουν ανατροφοδότηση, η οποία, εάν είναι απαραίτητο, συνδέεται με καθοδήγηση για βελτίωση των αποτελεσμάτων
 • Όπου είναι δυνατόν, η αξιολόγηση πραγματοποιείται από περισσότερους του ενός εξεταστές/εξετάστριες
 • Οι κανονισμοί για την αξιολόγηση λαμβάνουν υπόψη ειδικές περιπτώσεις και προνοούν για διευκολύνσεις, ανάλογα με την περίπτωση
 • Η αξιολόγηση είναι συνεπής, εφαρμόζεται δίκαια σε όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες και διεξάγεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες
 • Έχει θεσπιστεί επίσημη διαδικασία για υποβολή ενστάσεων εκ μέρους φοιτητών/φοιτητριών

18 Απριλίου 2023