Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης επιθυμεί να σημειώσει εμφαντικά, για την προσοχή τόσο των φοιτητών όσο και των ιδρυμάτων, τα ακόλουθα:

Για τα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα πίνακας με την εγκεκριμένη κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο.

Η όποια παρέκκλιση από την εγκεκριμένη από τον Φορέα κατανομή μαθημάτων κατά τις εγγραφές των φοιτητών και φοιτητριών σε μαθήματα (πχ. Αλλαγές μαθημάτων, αλλαγές κωδικών μαθημάτων κοκ) δεν επιτρέπεται και ενδέχεται να θέσει σε καθεστώς μη αναγνώρισης τους τίτλους σπουδών που θα αποκτηθούν.

23 Ιανουαρίου 2023