Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους και Θερινές Περίοδοι

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ και το ΚΥΣΑΤΣ ανακοινώνουν, για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων τα ακόλουθα:

Α. 

Με βάση την Aπόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 30/05/2019 και αριθμό 87.554 και επιστολή του  Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ημερ. 30/10/2019 η οποία αναφέρεται στην απόφαση,

«Η διαδικασία έκδοσης άδειας εισόδου/παραμονής για Πανεπιστήμια να είναι συνεχής όλο τον χρόνο - rolling applications - όχι μόνο στο τέλος του καλοκαιριού, με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης ένα μήνα. Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η ευχέρεια στα Πανεπιστήμια να απαντούν στους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη των σπουδών, κατ’ αναλογία άλλων ανταγωνιστικών χωρών.»

και

«Το πιο πάνω δεν ισχύει για τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης»  

Η  πιο πάνω Απόφαση καταστρατηγεί τις ευρωπαϊκές αρχές για την ανώτερη εκπαίδευση και συνιστά διάκριση μεταξύ των πιστοποιημένων προγραμμάτων από οργανισμούς εγγεγραμμένους στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EQAR.

Β. 

Η Θερινή Περίοδος αρχίζει μετά τη λήξη του Εαρινού Εξαμήνου κάθε Ακαδημαϊκού  Έτους. Ως εκ τούτου φοιτητές/φοιτήτριες δύνανται να εγγραφούν σε θερινή περίοδο, με μέγιστο αριθμό τις δύο θερινές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο έχουν εγγραφεί.

Η εγγραφή νεοεισερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών απευθείας σε θερινή περίοδο δεν επιτρέπεται και θέτει σε καθεστώς μη αναγνώρισης τους τίτλους σπουδών που θα αποκτηθούν.

Ο Φορέας και το ΚΥΣΑΤΣ θεωρούν ότι τα πιο πάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε αιτήσεις για άδεια εισόδου και εγγραφή σε συγκεκριμένα ιδρύματα να εξετάζονται μεν για ολόκληρο το χρόνο, ούτως ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές να διασφαλίζουν την εγγραφή τους, αλλά  η άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία να εκδίδεται  με ημερομηνία εισόδου την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το οποίο αρχίζει για τα δημόσια πανεπιστήμια τη δεύτερη εβδομάδα Σεπτεμβρίου και για τα ιδιωτικά την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου και ανάλογα για τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης.

18 Ιανουαρίου 2023