Διενέργεια Εξετάσεων Εξ Αποστάσεως για τα Εξ αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) κατά την 86η Συνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2022, μελέτησε τον ν. 4957/2022 της Ελλάδας, ο οποίος αφορά τα εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία προσφέρονται από ιδρύματα της αλλοδαπής και επιβεβαιώνει τα πιο κάτω:

 1. Τα πανεπιστήμια της Κύπρου περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής όπως προβλέπεται στο άρθρο 304.
 2. Με βάση το άρθρο 308   οι τίτλοι των  εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών με έδρα στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον το σύνολο των σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης πραγματοποιείται εκτός ελληνικής επικράτειας.
 3. Η αξιολόγηση στα εξ αποστάσεως προγράμματα με έδρα στην αλλοδαπή, με βάση τον ορισμό στο Άρθρο 299, προσφέρεται με ή χωρίς την υποστήριξη τεχνολογίας ή με συνδυασμό και των δύο.  

Ως εκ των πιο πάνω, οι εξετάσεις των εξ αποστάσεως προγραμμάτων των πανεπιστημίων της Κύπρου δεν θα διεξάγονται στην Ελλάδα αλλά μέσω τεχνολογίας, δηλαδή εξ αποστάσεως ή/και ταυτόχρονα για όσους/ες επιθυμούν με φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ έχει μελετήσει τις πρακτικές που ακολουθούνται από χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά στη διενέργεια των εξετάσεων στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών με τη χρήση λογισμικών επιτήρησης και ενημερώνει τα ιδρύματα ότι δύνανται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας για τη διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων νοουμένου ότι:

 α) Θα έχουν θέσει μηχανισμούς και διαδικασίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων με

 • εξειδικευμένη πλατφόρμα και ανάλογο εξοπλισμό εκ μέρους των φοιτητών/τριών
 • τήρηση αρχείου μαγνητοσκόπησης των εξετάσεων 
 • καθορισμένο χρόνο εξέτασης, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 2-3 ώρες 
 • σύγχρονη εξέταση και επιτήρηση των ακροατηρίων και δυνατότητα ασύγχρονου ελέγχου μέσω παρατήρησης των μαγνητοσκοπήσεων
 • ταυτοποίηση των εξεταζόμενων

 β)   Θα έχουν διασφαλίσει την Ποιότητα του εξεταστικού δοκιμίου

 • Ως προς το περιεχόμενο με την επιλογή της αποδοτικότερης μορφής εξ αποστάσεως αξιολόγησης, στη βάση και προηγούμενων ανακοινώσεων του Φορέα
 • Με την ταυτόχρονη αποστολή του εξεταστικού δοκιμίου από το Πανεπιστήμιο σε όλους/ες τους/τις εξεταζόμενους/ες
 • Με την ασφαλή επιστροφή του εξεταστικού δοκιμίου μόνο στο Πανεπιστήμιο

Τα πιο πάνω ισχύουν τόσο για τις ενδιάμεσες όσο και για τις τελικές εξετάσεις και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή κατά το τρέχον εξάμηνο, νοουμένου ότι τα ιδρύματα θα ενημερώσουν τον Φορέα, έγκαιρα,  για τους μηχανισμούς-πλατφόρμες  και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω, ούτως ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν για το αδιάβλητο της εξέτασης, όπως απαιτεί η νομοθεσία και οι κανονισμοί για την αξιολόγηση, όπως και  ο  ν. 4957/2022 για τους εξ Ελλάδος φοιτητές.

11 Οκτωβρίου 2022