Γραπτά και Εργασίες (Υποβολή, Διάρκεια Φύλαξης)

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμους» του 2015 και 2016, αποφάσισε κατά την 8η Σύνοδό του (18 και 19 Ιουλίου 2016) να συστήσει τα ακόλουθα:
  • Όλες οι εργασίες των φοιτητών να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ίδρυμα ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος για λογοκλοπή
  • Το ίδρυμα να τηρεί ιστορικό φοίτησης (αποδεικτικά στοιχεία φοίτησης) για όλους τους φοιτητές
  • Το ίδρυμα να τηρεί ιστορικό φοίτησης (αποδεικτικά στοιχεία φοίτησης) για όλους τους φοιτητές
  • Όλα τα γραπτά και δοκίμια των τελικών εξετάσεων φυλάσσονται από το ίδρυμα για 5 τουλάχιστον έτη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιοδικές αξιολογήσεις από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ
  • Εργασίες για κάθε μάθημα, με αξιολόγηση αριθμητική ή περιγραφική με Αποτυχία / Μέτρια / Άριστα, επιλέγονται δειγματοληπτικά από το ίδρυμα και φυλάσσονται για 2 τουλάχιστον χρόνια.
23 Σεπτεμβρίου 2016