• Home
 • ΔΙΠΑΕ
 • Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ, με τη συνεργασία των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και τους εμπλεκόμενους τοπικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προσβλέπει στην καθιέρωση της Κύπρου ως ποιοτικού διεθνούς κέντρου σπουδών στην ανώτερη εκπαίδευση και στην καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας. Διασφαλίζει με τη δράση του το δικαίωμα κάθε φοιτητή να σπουδάσει σε προγράμματα που τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και προωθεί τις συνέργειες μεταξύ ιδρυμάτων. Προσβλέπει σε νέα μοντέλα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα οποία θεμελιώνονται σε διακρατικά κοινά προγράμματα σπουδών (joint programs), τα οποία εμπλουτίζουν την εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη διδασκόντων και φοιτητών σε καινοτόμες προσεγγίσεις, έρευνα, διδασκαλία και πρακτική εργασία.

Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ επιβεβαιώνει επίσημα την δέσμευσή του για ποιότητα αναγνωρίζοντας ότι τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και η ακεραιότητα του έργου του οργανισμού είναι απαραίτητα και ότι η διασφάλιση της ποιότητας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, είναι ουσιώδη για την αξιοπιστία των ενεργειών του και για την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, των σπουδαστών των κρατικών υπηρεσιών και της κοινωνίας.

Περαιτέρω, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ δεσμεύεται επίσημα να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα και μηχανισμούς έτσι ώστε:
 1. όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις δραστηριότητές του να είναι επαρκή και ενεργούν επαγγελματικά και δεοντολογικά
 2. Τα μέτρα και οι μηχανισμοί που λαμβάνονται να:
  • οδηγούν σε συνεχή βελτίωση εντός του Φορέα
  • επιτρέπουν στον Φορέα να περιφρουρεί τις διαδικασίες του από κάθε είδους μισαλλοδοξία ή διακρίσεις
  • διασφαλίζουν την κατάλληλη επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες και το υλικό που παράγεται από τους εξωτερικούς συνεργάτες είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG)
Τα θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής ποιότητας του Φορέα ΔΙΠΑΕ είναι:
 • Σαφής ορισμός της αποστολής και των στόχων του
 • Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG) και τη σχετική εθνική νομοθεσία
 • Διαχείριση της ποιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης προγραμμάτων, τμημάτων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων του
 • Καθιέρωση μηχανισμών λογοδοσίας
 • Υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας για κάθε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού
 • Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και μέλη του οργανισμού
 • Καθιέρωση μηχανισμών παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων του
 • Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού
 • Συνεργασία του Φορέα ΔΙΠΑΕ με το ENQA και το EQAR και τους άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την Ανώτερη Εκπαίδευση.
Προκειμένου να τηρήσει την πολιτική ποιότητας, ο Φορέας ΔΙΠΑΕ, θεσπίζει τους ακόλουθους μηχανισμούς εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας:
 • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων (εξωτερικές αξιολογήσεις) πάνω σε εξαμηνιαία βάση, συστηματική παρακολούθηση της προόδου, λήψη αποφάσεων για εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας μέσω συνεδριάσεων προσωπικού και Συμβουλίου, αξιολόγηση καθηκόντων και επίτευξης των στόχων και ανατροφοδότηση
 • Επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις με τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων σχετικά με τη νομοθεσία, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τα μέσα που σχετίζονται με την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας
 • Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF), ενός εργαλείου διοίκησης ολικής ποιότητας που χρησιμοποιείται στη δημόσια διοίκηση στην Κύπρο και στην Ευρώπη
 • Υιοθέτηση του "Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων" για το προσωπικό του Οργανισμού. Το έγγραφο επικεντρώνεται στα εξής:
  • τα βασικά πρότυπα και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των δημόσιων υπαλλήλων, όταν έρχονται σε άμεση, προσωπική ή τηλεφωνική, επαφή με τους πολίτες, κάτω από τις γενικές υποχρεώσεις για Ευπρέπεια, Επαγγελματισμό και Εντιμότητα
  • τα πρότυπα δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τη δράση του δημόσιου υπαλλήλου κατά το χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών. Εδώ προέχει η τήρηση της νομιμότητας, η υποχρέωση για αμεροληψία, αντικειμενική κρίση, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και διαφάνεια, το καθήκον για ίση μεταχείριση των πολιτών και για χρηστή διοίκηση
 • Παρακολούθηση, επανεξέταση και τακτική επικαιροποίηση των μηχανισμών και διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης
 • Συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Οργανισμού σε μηνιαία βάση - Το Συμβούλιο εξετάζει συστηματικά τυχόν σχόλια, αναλύσεις και προτάσεις και, κατά περίπτωση, τις εντάσσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Συγκέντρωση και ανάλυση ανατροφοδότησης από τα εμπλεκόμενα μέρη όπως τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, τα μέλη επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης, φοιτητικές ενώσεις, ενώσεις ακαδημαϊκών, επαγγελματικές ενώσεις και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με την οργάνωση, τα εργαλεία, τις επιδόσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης του οργανισμού
 • Καθοδήγηση και κατάρτιση των μελών των επιτροπών εξωτερικής αξιολόγησης και εξειδικευμένη κατάρτιση του προσωπικού του Οργανισμού
 • Ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση μητρώου εμπειρογνωμόνων, με έμπειρους ειδικούς σε όλους τους τομείς από όλη την Ευρώπη
 • Συστηματική μελέτη των δημοσιεύσεων και εκθέσεων του ENQA και των άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών και προώθηση βέλτιστων πρακτικών
 • Οργάνωση σεμιναρίων για τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τις πολιτικές του Οργανισμού και τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης
 • Ανάπτυξη και συστηματική ενημέρωση των εντύπων, ερωτηματολογίων, εγγράφων κλπ. με στόχο τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού από το Συμβούλιο του Οργανισμού και από αρμόδιο για το θέμα λειτουργό
 • Καταγραφή και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και κατανομή καθημερινών καθηκόντων στα μέλη του προσωπικού μέσω διαδικασιών εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up).
Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτής της πολιτικής ποιότητας και την περιοδική επικαιροποίησή της λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των θεμάτων της ανώτερης εκπαίδευσης, τις ανάγκες του Οργανισμού και της κοινωνίας, και κυρίως, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές που ενοποιούν ποιοτικά των ευρωπαϊκό χώρο ανώτερης εκπαίδευσης .

Η παρούσα πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους του Οργανισμού και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Οργανισμού.