Παραπλανητικές Διαφημίσεις

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, εφιστά, εκ νέου, την προσοχή των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στα ακόλουθα:

 • Οι διαφημίσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές, από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε πινακίδες, και με οποιοδήποτε άλλο μέσο, πρέπει να είναι έννομες και να μην περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς ή να παραλείπουν πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατό να παραπλανούν τους υποψήφιους φοιτητές και το κοινό.
 •  
 • Το Άρθρο 38 (6) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, ρητά αναφέρει ότι: «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Φορέα εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.».
 •  
 • Επιπρόσθετα, όσον αφορά στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ), σύμφωνα με το Άρθρο 69 των «περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων» του 1996 έως 2013, ρητά αναφέρουν ότι:
 •  
  1. Οι διαφημίσεις, με οποιοδήποτε μέσο, ιδιωτικής σχολής δεν μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο που είναι αναληθές ή παραπλανητικό, αναφορικά με το επίπεδο ή τον τύπο της σχολής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  2.  
  3. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης προτρέπονται να μην λειτουργούν και να μην διαφημίζουν νέα προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έτυχαν αξιολόγησης – πιστοποίησης από τον Φορέα.

 
23 Σεπτεμβρίου 2022